V edycja

Wyniki V edycji konkursu 

 

Zachęcamy zapoznac się z wynikami.

Gratulujemy laureatom.

LogowanieRegulamin

Matematyczny Konkurs fotograficzny fotomatematyka.pl Matematyka w kadrze

 1. Założenia ogólne
  1. Organizatorem Matematycznego Konkursu Fotograficzny ,,fotomatematyka.pl Matematyka w kadrze” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Wydawnictwo Nowik Sp. j. z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 39/104 wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077937, NIP 754-27-09-566, zwane dalej ,,Organizatorem’’.
  2. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2014 r. i trwać będzie do 1 czerwca 2015r
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 19 czerwca 2015 r. Wyniki podane będą do 22 czerwca 2015 r.
  4. Konkurs ma na celu promowanie matematyki. Spojrzenie na świat przez pryzmat fotografii i zauważenie, że matematyka nas otacza i wystarczy się przyjrzeć, aby to zobaczyć, a czasem tylko fotografia pomaga zobaczyć pewne zależności czy zjawiska.
  5. Konkurs jest prowadzony poprzez stronę internetową www.fotomatematyka.pl, na której można publikować zdjęcia i opisy – uzasadnienia - a także komentować już wstawione zdjęcia. Warunkiem udziału w konkursie jest opis uzasadniający tytułową "matematykę w kadrze".
  6. Podsumowaniem konkursu będzie wydana publikacja pt. Matematyka w kadrze zawierająca wybrane prace konkursowe.
 2. Uczestnicy konkursu
  1. Konkurs ma charakter otwarty i mogę w nim brać udział wszyscy fotografujący.
  2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”).
  3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie konkursu www.fotomatematyka.pl i wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo Nowik Sp. j. dla celów promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych prac. (W przypadku wygranej oświadczenie wyrażające zgodę należy dostarczyć do biura Wydawnictwa w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty powiadomienia o przyznaniu nagrody). Brak oświadczenia w powyższym terminie skutkuje odmową wydania nagrody uczestnikowi konkursu.
  4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, o którym mowa powyżej.
  5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego powyżej, oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
  6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla celów administratora danych oraz ma prawo wglądu do nich i do korekty.
 3. Zasady uczestnictwa
  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
  4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
  5. W Konkursie nie mogą brać udziału te zdjęcia, które wcześniej publikowano, ani te, które były zgłaszane wcześniej w innych konkursach.
  6. Uczestnik zgłasza fotografie do Konkursu po zarejestrowaniu się, zaakceptowaniu Regulaminu i zalogowaniu na stronie internetowej Konkursu www.fotomatematyka.pl
  7. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
  8. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. format zapisu: JPG,
   2. maksymalna waga 1,5 mb
   3. maksymalny rozmiar zdjęcia to 1800 x 2700
   4. dopuszczone jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
  9. Do każdego wstawianego zdjęcia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:
   1. tytuł fotografii,
   2. opis zdjęcia uzasadniający, że to właśnie matematyka w obiektywie
  10. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych zdjęć i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
  11. Jeśli na zgłaszanych do Konkursu zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii oraz na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
  12. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.
  13. Organizator moderuje konkurs, co polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która narusza prawo obowiązujące w Polsce, narusza prawa i uczucia osób trzecich, zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi, zawiera treści komercyjne (reklamy), nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 2 lub podstawowych wymagań artystycznych, narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
  14. Usunięte przez Organizatora zdjęcia wchodzą w limit 5 zdjęć, jakie każdy Uczestnik ma prawo wystawić w Konkursie.
  15. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
  16. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 7 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
  1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu do dnia 17 czerwca 2015r. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Żeby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe
  2. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
  3. Jury, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną fotografii, przyzna nagrody za:
   1. I- III miejsce w konkursie - publikacja zdjęcia w Miesięczniku Matematyka oraz w książce Matematyka w kadrze a także książki od naszych sponsorów.
   2. Wyróżnienia dodatkowe zostaną przyznane za artystyczne podejście, wartości merytoryczne, za zmienienie świata w matematykę oraz wyróżnienie specjalne.
  4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
  5. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane w książce Matematyka w kadrze. Przed publikacją Organizator konkursu skontaktuje się z autorami wybranych zdjęć celem dostarczania materiału nadającego się do publikacji oraz oświadczeń o prawach autorskich. Za publikację zdjęć w planowanej książce autorzy otrzymają egzemplarz promocyjny. Następne egzemplarze będą mogli nabyć z rabatem 30%.
  6. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
  7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
  8. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
  9. Nieprawdziwe lub niekompletne dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania) spowoduje odmowę wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z jego winy nagroda przepada.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
  11. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli próba dostarczenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej okaże się nieskuteczna.
  12. Ewentualny obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie
  13. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik akcptuje niniejszy Regulamin. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych mediach, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 5. Składanie i rozpatrywanie reklamacji
  1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 5 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem fotomatematyka.pl – Reklamacja. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
  2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs fotomatematyka.pl nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

2. Pełen Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Opolu, ul. Katowicka 39/104.

3. Organizator ma prawo do zawieszenia konkursu, nie podając Uczestnikom przyczyny

4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail konkursu: konkurs@fotomatematyka.pl

5 Złamanie ustaleń regulaminu przez Uczestnika oznacza wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Sponsorzy

Miesięcznik Matematyka Wydawnictwo Helion

Wydawnictwo Nowik sp. j. Księgarnia Internetowa tropy.pl MegaMatma

Polecamy dobre książki nie tylko z matematyki!
Patroni medialni
DFV Miesięcznik Matematyka